VA‐anlegg Byrkjelandsløkjen

For byggherre Stord kommune ‐ kommunalteknikk har vi levert nytt VA anlegg frå Byrkjelandsløkjen mot Skjersholmane
renseanlegg. Dette inkluderer bygging av ny pumpestasjon, nytt VA anlegg, gang og sykkelveg langs E39,
ny pumpetasjon i Hornelandsvågen med tilhøyrande VA anlegg opp til E39.
Prosjektet var et av tiltakene i 2016 fra godkjent kommunedelplan for vannforsyning/avløp, og har også
sammenheng med nytt renseanlegg som er bygd på Skjersholmane.