Nytt settefiskanlegg på Ænes

Vi i Landmark Maskin AS var utførende entreprenør for Fase 1 i prosjektet med nytt settefiskanlegg på Ænes. Tiltakshaver er Ænes Inkubator AS.
I fase 1 ble tomt ryddet for eksisterende bygningsmasse og vegetasjon. Humusholdig topplag (ca 2m) ble fjernet og deponert utenfor tomt. Videre ble alt fast fjell sprengt ned til ca kote 9, samt at tomten ble grovplanert og klargjort for neste fase i prosjektet.

 

Tomten

Deponiet