NYTT SETTEFISKANLEGG PÅ ÆNES

Vi i Landmark Maskin AS er utførende entreprenør for Fase 1 i prosjektet med nytt settefiskanlegg på Ænes. Tiltakshaver er Ænes Inkubator AS.
I denne fasen skal tomt ryddes for eksisterende bygningsmasse og vegetasjon. Humusholdig topplag (ca 2m) skal skaves av og deponeres utenfor tomt. Videre skal alt fast fjell sprenges ned til ca kote 9, og løsmasser skal fordeles på tomt.